For your success
in market access

Vzdělávání

22. 3. 2018 GDPR po farmacii v praxi

A. Srozumitelné seznámení s novou právní úpravou • Nová právní úprava: co přináší skutečně nového? • Které z novinek reálně ovlivní dosavadní firemní praxi? • Základní pojmy a základní omyly: Je rodné číslo citlivý údaj? Kde najdu seznam osobních údajů? Pseudonymizace a anonymizace: kdy (ne)hrozí pokuta? • IT a GDPR; • Předávání osobních údajů do zahraničí; • Metodika Ministerstva zdravotnictví: co lze využít v praxi? • Co (ne)bude harmonizováno pro celou EU; • Sankce: dosavadní praxe u nás a v zahraničí a co bude nového? B. Jak se konkrétně připravit? 1. Začneme interním auditem: na co nesmíme zapomenout? 2. Nastavení procesů: co vyřešíme „jednou pro vždy“? • Souhlasy: Kdy je potřebuji a kdy je nesmím požadovat? Co dělat se současnými souhlasy? Kdy a o čem musíme informovat při získávání souhlasů? • Zaměstnanci; • Klinické hodnocení, informovaný souhlas, studie a vědecký výzkum; • Marketingové aktivity vůči odborníkům a profilování; • Registry pacientů; • On-line shopy; • Specifické otázky poskytovatelů zdravotních služeb; • Nastavení procesů: co budeme řešit průběžně? • Komunikace se subjekty údajů: Co jim (ne)musíme říkat? Kdy (ne)mají právo na výmaz? Jaké údaje (ne)musím předat konkurenci? Co znamená právo „být zapomenut“? • Záznamy o činnostech zpracování; • Data Breach a počítání hodin; • Anonymizace a vymazávání již nepotřebných osobních údajů.

5. 4. 2018 Digitální (nejen) marketingové nástroje a farmaceutické právo, e-health

A. Digitální (nejen) marketingové nástroje • Co jsou digitální marketingové nástroje a jaké právní otázky nastoluje jejich používání? • Reklama léčivých přípravků na internetu a sociálních sítí • Elektronická obchodní sdělení • Aplikace pomáhající léčit – jaký má status? • Odpovědnost za škodu způsobená digitálním zdravotnickým prostředkem • E-recept a jeho úskalí • Elektronický průvodce onemocněním B. E-health a práce s farmaceutickými daty • Projekty e-health v ČR • Zkušenosti s daty ze zdravotních pojišťoven • „Big data“ analýzy a jejich využitelnost ve farmaceutickém průmyslu • Analýzy dat z registru smluv • Registry ÚZIS • Data protection

10. 4. 2018 Transfer pricing pro farmaceutické firmy

A. Problematika převodních cen • Vývoj v převodních cenách v České republice a světě • Současná legislativa v oblasti převodních cen • Vliv mezinárodních iniciativ na transferové ceny • OECD iniciativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) B. Nastavení převodních cen • Různé metody nastavení převodních cen • Nákup a prodej materiálu a zboží z pohledu převodních cen • Poskytovaní služeb v rámci skupiny C. Převodní ceny u farmaceutických společnosti • Cenová regulace z pohledu převodních cen • Dodávky v rámci skupiny D. Případová studie • Praktické zkušenosti s implementací cenových politik z pohledu rozdílné optiky mateřské vs. dceřiné společnosti • Reálni případy chybného nastavení převodních cen u farmaceutických společností E. Kontroly převodních cen • Kontrola FÚ v rámci transferových cen • Vzorové dotazy ze strany FÚ F. Judikáty a trestní odpovědnost společností • Daňové kauzy a judikáty zaměřené na transferové ceny • Odpovědnost statutárních orgánů a společnosti v souvislosti s nesprávně nastavenými transferovými cenami

26. 4. 2018 Zdravotnické prostředky ve světle nejnovější evropské a české právní úpravy

Působnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o zdravotnických prostředcích • Uvedení na trh a uvedení do provozu • Identifikace subjektů v rámci dodavatelského řetězce – práva a povinnosti • Oznámené subjekty a notifikované osoby • Klasifikace ZP • Posouzení shody ZP • Klinické hodnocení a klinické zkoušky • Regulace reklamy Zdravotnických prostředků • Budoucí právní úprava stanovování cen a úhrad zdravotnických prostředků, anebo co nás pravděpodobně čeká od 1.1.2019 a bude úprava dostatečně komplexní?

3. 5. 2018 Digitální (nejen) marketingové nástroje a farmaceutické právo, e-health

A. Digitální (nejen) marketingové nástroje • Co jsou digitální marketingové nástroje a jaké právní otázky nastoluje jejich používání? • Reklama léčivých přípravků na internetu a sociálních sítí • Elektronická obchodní sdělení • Aplikace pomáhající léčit – jaký má status? • Odpovědnost za škodu způsobená digitálním zdravotnickým prostředkem • E-recept a jeho úskalí • Elektronický průvodce onemocněním B. E-health a práce s farmaceutickými daty • Projekty e-health v ČR • Zkušenosti s daty ze zdravotních pojišťoven • „Big data“ analýzy a jejich využitelnost ve farmaceutickém průmyslu • Analýzy dat z registru smluv • Registry ÚZIS • Data protection

17. 5. 2018 Zdravotnické prostředky ve světle nejnovější evropské a české právní úpravy

Působnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o zdravotnických prostředcích • Uvedení na trh a uvedení do provozu • Identifikace subjektů v rámci dodavatelského řetězce – práva a povinnosti • Oznámené subjekty a notifikované osoby • Klasifikace ZP • Posouzení shody ZP • Klinické hodnocení a klinické zkoušky • Regulace reklamy Zdravotnických prostředků • Budoucí právní úprava stanovování cen a úhrad zdravotnických prostředků, anebo co nás pravděpodobně čeká od 1.1.2019 a bude úprava dostatečně komplexní?

5. 6. 2018 Dominantní postavení na trhu, bonusy a jejich vývoj, Soutěžní dopady

A. Obchodní praktiky související s dodávkami léčivých přípravků a jakou roli zde hraje postavení soutěžitele? • Posouzení dominantního postavení, aneb není 40% jako 40% • Vymezení relevantního trhu – v oblasti léčivých přípravků lze čerpat z řady pramenů • Vliv dominantního postavení na MAH a co to znamená v praxi (nejen ve světle zákona o léčivech)? • Jaké změny v obchodním chování musím zachovávat, jsem-li dominantní soutěžitel B. Bonusové smlouvy • Nejnovější vývoj v kauze bonusových smluv • Bonusy a vykazování péče dle jednotlivých segmentů o Dělení dle IČZ o Centrová léčba o Lůžková péče o OTC přípravky o Ambulantní přípravky • Odpovědnost za vykazování bonusu a rizika pro držitele rozhodnutí o registraci • Jak přistupovat k poskytování bonusů a co mohou poskytovatelé po MAH požadovat • Trestněprávní odpovědnost

Aktuálně nejsou k dispozici žádné prezentace.