For your success
in market access
LUCAS - lung cancer focus

Změny skladby psychofarmakologické léčby schizofrenie mezi roky 2009 - 2016. Můžeme být spokojeni?

Auhtors: Anders M., Karbusická M., Duba J., Kolek M.
Úvod:
V rámci probíhající reformy psychiatrické péče by měla být zavedena řada zásadních změn v komplexní péči o pacienty trpícími duševními nemocemi, které se jistě povedou ke změnám psychofarmakologických přístupů. V naší práci jsme se zaměřili na analýzu dvou vybraných skupin: schizofrenie (F20) a schizoafektivní poruchy (F25) s cílem popsat vývoj v léčbě mezi roky 2009 - 2016 a identifikovat možnosti a ohrožení úspěšné implementace projektů reformy.    
    
Metodika:
Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím byla získána zdrojová data na úrovni pacienta v anonymizované podobě o preskripci, hospitalizacích a vykázaných diagnózách F20 a F25 od Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky (VZP) za období 2009 - 2016. Po verifikaci a nakódování dat a propojení zdrojových databází byla provedena projekce na celou ČR dle věkové struktury pojištěnců VZP a věkové struktury obyvatel ČR. Každé věkové skupině pak byla přiřazena váha dle počtu pacientů se schizofrenií a/nebo schizoafektivními poruchami dle dat VZP. Statistické zpracování bylo provedeno pomocí SQL a MS Excel.

Výsledky:
Zatímco počet pacientů s diagnózou F20 a/nebo F25 léčených antipsychotiky ve sledovaném období mezi roky 2009 a 2016 narostl o 14,30 % na více než 52 tisíc v roce 2016, náklady za léčivé přípravky poklesly o 15,3 % a v roce 2016 byly 750,09 mil. Kč. V hodnoceném období představovaly nejnovější léčbu přípravky 2.generace dlouhodobě působících injekčních antipsychotik (2GLAI), přičemž do roku 2011 byl dostupný pouze RISPERDAL CONSTA a následně na trh vstoupily přípravky XEPLION, ZYPADHERA a ABILIFY MAINTENA. Z celkového počtu paciento-léčeb v roce 2016 tvoří 4,22 % 2GLAI, 15,75 % 1GLAI a 80 % p.o. antipsychotika. Počet poskytovatelů, kteří alespoň jednou předepsali 2GLAI se zvýšil o 39 z 215 v roce 2009 na 254 v roce 2016, přičemž 85 poskytovatelů předepsalo 80% těchto přípravků. V případě 1GLAI poklesl počet poskytovatelů, kteří alespoň jednou předepsali přípravky z této kategorie o 26 z 313 na 287.    
    
Závěr:
Ačkoli se v hodnoceném období rozšířilo spektrum léčebných intervencí o nové 2GLAI, přetrvávají v léčbě schizofrenie a schizoafektivních poruch konzervativní přístupy a zavádění nových metod je velmi pozvolné. Pro zkvalitnění péče o pacienty trpící těmito onemocněními, ale i pro úspěšnou implementaci projektů v rámci reformy psychiatrické péče, by bylo proto vhodné identifikovat příčiny tohoto trendu a zapojit mechanismy, které tento stav změní. Vzhledem k tomu, že v roce 2017 došlo ke zrušení regulačních omezení pro psychiatrickou péči, která mohla v minulosti představovat bariéru v používání nákladných léčivých přípravků, bude provedena aktualizace této studie s cílem ověřit, nakolik jsou regulační omezení skutečným limitem v zavádění nových léčebných intervencí.
Issued:
XII. SJEZD PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP
13. - 16. 6. 2018, Hotel Galant, Mikulov