Zpracování všech typů farmakoekonomických analýz v souladu s platnou legislativou, metodickými pokyny příslušných autorit a odborných společností a mezinárodními standardy

  • V návaznosti na službu (A) – „Vytvoření cenových a úhradových strategií“, vytváříme design komplexního farmakoekonomického hodnocení v souladu s platnou legislativou a metodikami dané země. V prvním kroku je navržen typ farmakoekonomického hodnocení, proveden výběr komparátorů a navržen časový horizont. Nejčastějšími typy farmakoekonomických analýz jsou pak Cost Effectivness Analysis (CEA), Cost Utility Analysis (CUA) a Cost Minimisation Analysis (CMA).
  • V dalším kroku buď zpracujeme návrh vytvoření nového modelu nebo je provedena analýza modelu dodaného klientem, jejímž cílem je jednak posouzení vhodnosti daného modelu pro adaptaci v dané zemi a dále pak popsání fungování modelu pro potřeby následné lokalizace.
  • Následujícím krokem je samotné vytvoření modelu HTA týmem OAKS, nebo lokalizace modelu dodaného klientem, sběr dat pro naplnění/adaptaci modelu, provedení simulací výstupů, volba základního scénáře a provedení analýz senzitivity a konečně je sepsán závěrečný report, včetně komentářů o případných limitacích a návrhů na jejich řešení, pokud by příslušná autorita předložené hodnocení rozporovala.
  • Pokud je farmakoekonomický model vytvořen týmem HTA OAKS, je zpracován technický report.
  • Stejný postup, popsaný pro farmakoekonomické analýzy, je pak aplikován při zpracování analýzy dopadu do rozpočtu - Budget Impact Analysis (BIA).